کلاس‌های آکادمی سلامت بانوان ( روزهای زوج )

تعداد جلسات درصد تخفیف
۱۰ -
۳۰ ۱۰٪
۶۰ ۲۰٪
۱۰۰ ۳۰٪
نام کلاس روز ساعت کلاس (۹۰ دقیقه) مربی
فیتنس + اسپینینگ + بدنسازی تخصصی زوج ۰۹:۰۰ مهسا قربان زاده
۱۰:۳۰
۱۷:۰۰
۱۸:۳۰
فیتنس (کار با دستگاه) + بدنسازی تخصصی زوج ۱۴:۳۰ رزا رضانژاد
۱۶:۰۰
فیتنس (کار با دستگاه) + بدنسازی تخصصی زوج ۰۹:۰۰ سعیده احمدزاده
۱۲:۰۰
۱۵:۳۰
فیتنس (کار با دستگاه) + بدنسازی تخصصی زوج ۱۶:۰۰ مریم پرویزیان
۱۷:۳۰
۱۹:۰۰
پیلاتس + بدنسازی تخصصی زوج ۰۹:۰۰ لیلا سبحانی نژاد
۱۵:۳۰
بادی پامپ + بدنسازی تخصصی زوج ۰۹:۰۰ رزا رضانژاد
TRX + بدنسازی تخصصی زوج ۱۲:۰۰ نفیسه روشن قیاس
۱۷:۰۰
ایرودنس + فیتنس + بدنسازی تخصصی زوج ۱۸:۳۰ باران سلیمانی
فیتنس + سی ایکس + بدنسازی تخصصی زوج ۱۰:۳۰ سعیده احمدزاده
فیتنس + سی ایکس + بدنسازی تخصصی زوج ۱۷:۰۰ سونیا اربابی
۱۸:۳۰
باله + بدنسازی تخصصی زوج ۱۸:۳۰ ملیکا کاملی

کلاس‌های آکادمی سلامت بانوان ( روزهای فرد )

تعداد جلسات درصد تخفیف
۱۰ -
۳۰ ۱۰٪
۶۰ ۲۰٪
۱۰۰ ۳۰٪
نام کلاس روز ساعت کلاس (۹۰ دقیقه) مربی
فیتنس + اسپینینگ + بدنسازی تخصصی فرد ۱۵:۳۰ مهسا قربان زاده
۱۷:۰۰
۱۸:۳۰
فیتنس اصلاحی + بدنسازی تخصصی فرد ۰۹:۰۰ باران سلیمانی
فیتنس اصلاحی + بدنسازی تخصصی فرد ۱۶:۳۰ لیلا سبحانی نژاد
فیتنس (کار با دستگاه) + بدنسازی تخصصی فرد ۰۹:۰۰ زهره غلامی
۱۰:۳۰
فیتنس (کار با دستگاه) + بدنسازی تخصصی فرد ۱۶:۰۰ مریم پرویزیان
۱۷:۳۰
۱۹:۰۰
فیتنس (کار با دستگاه) + بدنسازی تخصصی فرد ۱۵:۳۰ سونیا اربابی
فیتنس (کار با دستگاه) + بدنسازی تخصصی فرد ۱۷:۰۰ سعیده احمدزاده
۱۸:۳۰
پیلاتس اصلاحی + بدنسازی تخصصی فرد ۱۵:۰۰ لیلا سبحانی نژاد
ایرودنس + زومبا + بدنسازی تخصصی فرد ۱۰:۳۰ باران سلیمانی
۱۸:۳۰
فیتنس + سی ایکس + بدنسازی تخصصی فرد ۱۰:۳۰ سونیا اربابی
TRX + فانکشنال + بدنسازی تخصصی فرد ۱۷:۰۰ سونیا اربابی
TRX + بدنسازی تخصصی فرد ۱۸:۳۰ سونیا اربابی
TRX + بدنسازی تخصصی فرد ۱۲:۰۰ زهره غلامی
هنرهای فردی و نمایشی + بدنسازی تخصصی فرد ۱۵:۳۰ سمیرا جوادی شجاع

کلاس‌های شنا آقایان استخر سرپوشیده

تعداد جلسات درصد تخفیف
۱۰ -
۳۰ ۱۰٪
۶۰ ۲۰٪
۱۰۰ ۳۰٪
نام کلاس روز ساعت کلاس
(۹۰ دقیقه)
مقدماتی ۱ زوج ۰۶:۰۰
مقدماتی ۱ فرد ۱۳:۳۰
۲۱:۰۰
مقدماتی ۲ زوج ۰۶:۰۰
مقدماتی ۲ فرد ۱۳:۳۰
۲۱:۰۰
تکمیلی ۱ زوج ۰۶:۰۰
تکمیلی ۱ فرد ۱۳:۳۰
۲۱:۰۰
تکمیلی ۲ زوج ۰۶:۰۰
تکمیلی ۲ فرد ۱۳:۳۰
۲۱:۰۰
اصلاح تکنیک زوج ۰۶:۰۰
۱۳:۳۰
۲۱:۰۰
آماده سازی ناجی ۱ و ۲ زوج ۰۶:۰۰
۱۳:۳۰
۲۱:۰۰

کلاس‌های شنا بانوان استخر سرپوشیده

تعداد جلسات درصد تخفیف
۱۰ -
۳۰ ۱۰٪
۶۰ ۲۰٪
۱۰۰ ۳۰٪
نام کلاس روز ساعت کلاس
(۹۰ دقیقه)
مقدماتی ۱ زوج ۰۷:۳۰
۰۹:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۳۰
۱۹:۳۰
مقدماتی ۱ فرد ۰۷:۳۰
۰۹:۰۰
۱۰:۳۰
۱۲:۰۰
۱۹:۳۰
۲۱:۰۰
مقدماتی ۲ زوج ۰۷:۳۰
۰۹:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۳۰
۱۹:۳۰
مقدماتی ۲ فرد ۰۷:۳۰
۰۹:۰۰
۱۰:۳۰
۱۲:۰۰
۲۱:۰۰
تکمیلی ۱ زوج ۰۷:۳۰
۲۱:۰۰
تکمیلی ۱ فرد ۰۷:۳۰
۹:۰۰
۱۰:۳۰
۱۳:۳۰
تکمیلی ۲ زوج ۱۰:۳۰
۲۱:۰۰
تکمیلی ۲ فرد ۰۷:۳۰
۹:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۳۰
اصلاح تکنیک زوج ۰۹:۰۰
۱۰:۳۰
اصلاح تکنیک فرد ۰۷:۳۰
۱۲:۰۰
۱۹:۳۰
آماده سازی ناجی زوج ۰۷:۳۰
۹:۰۰
۲۱:۰۰
آماده سازی ناجی فرد ۱۳:۳۰
اصلاح تکنیک پیشرفته زوج ۰۷:۳۰
۱۰:۳۰
اصلاح تکنیک پیشرفته فرد ۱۲:۰۰
۱۹:۳۰
فیتنس در آب فرد ۱۰:۳۰

کلاس‌های مدرسه شنا پسران

تعداد جلسات درصد تخفیف
۱۰ -
۳۰ ۱۰٪
۶۰ ۲۰٪
۱۰۰ ۳۰٪
رده سنی سطح روزهای کلاس ساعت کلاس
(۹۰ دقیقه)
زیر ۱۰ سال گروه مقدماتی - C - D زوج و فرد
۱۵:۰۰
۱۶:۳۰
۱۰ تا ۱۶ سال گروه مقدماتی - C - D فرد
۱۶:۳۰
۱۸:۰۰
۱۰ تا ۱۶ سال گروه مقدماتی - C - D زوج
۱۶:۳۰
۱۰ تا ۱۶ سال گروه پیشرفته - A - B زوج
۱۸:۰۰
زیر ۱۸ سال مدرسه نجات غریق فرد ۱۹:۳۰
زیر ۱۸ سال مدرسه واترپلو زوج ۱۹:۳۰

کلاس‌های مدرسه شنا دختران

تعداد جلسات درصد تخفیف
۱۰ -
۳۰ ۱۰٪
۶۰ ۲۰٪
۱۰۰ ۳۰٪
رده سنی سطح روزهای کلاس ساعت کلاس
(۹۰ دقیقه)
زیر ۱۰ سال و ۱۰ تا ۱۶ سال گروه مقدماتی - C - D زوج
۱۵:۰۰
۱۶:۳۰
زیر ۱۰ سال و ۱۰ تا ۱۶ سال گروه مقدماتی - C - D فرد
۱۵:۰۰
۱۶:۳۰
۱۸:۰۰
زیر ۱۰ سال و ۱۰ تا ۱۶ سال گروه پیشرفته - A - B زوج
۱۶:۳۰
۱۸:۰۰
زیر ۱۰ سال و ۱۰ تا ۱۶ سال گروه پیشرفته - A - B فرد
۱۵:۰۰
زیر ۱۸ سال مدرسه نجات غریق زوج ۱۵:۰۰
زیر ۱۸ سال مدرسه نجات غریق فرد ۱۸:۰۰
زیر ۱۶ سال مدرسه سینکرونایز زوج ۱۸:۰۰
زیر ۱۶ سال مدرسه سینکرونایز فرد ۱۶:۳۰

کلاس‌های آکادمی کودک و نوجوان پسران

تعداد جلسات درصد تخفیف
۱۰ -
۳۰ ۱۰٪
۶۰ ۲۰٪
۱۰۰ ۳۰٪
نام کلاس روز ساعت کلاس
(۹۰ دقیقه)
والیبال + بدنسازی تخصصی زوج ۱۸:۰۰
بسکتبال پایه + بدنسازی تخصصی زوج
۱۶:۳۰
بسکتبال پیشرفته + بدنسازی تخصصی زوج
۱۸:۰۰
بسکتبال قهرمانی + بدنسازی تخصصی زوج ۱۹:۳۰
فوتسال پایه + بدنسازی تخصصی زوج
۱۶:۳۰
فوتسال پیشرفته + بدنسازی تخصصی زوج
۱۸:۰۰
ژیمناستیک پایه + بدنسازی تخصصی زوج
۱۶:۳۰
ژیمناستیک پیشرفته + بدنسازی تخصصی زوج ۱۸:۰۰
کاراته + بدنسازی تخصصی زوج
۱۸:۰۰
فیتنس ( تناسب اندام ) + بدنسازی تخصصی زوج ۱۶:۳۰
۱۸:۰۰

کلاس‌های آکادمی کودک و نوجوان دختران

تعداد جلسات درصد تخفیف
۱۰ -
۳۰ ۱۰٪
۶۰ ۲۰٪
۱۰۰ ۳۰٪
نام کلاس روز ساعت کلاس
(۹۰ دقیقه)
والیبال زیر ۱۲ سال + بدنسازی تخصصی فرد
۱۶:۳۰
والیبال پیشرفته زیر ۱۲ سال + بدنسازی تخصصی فرد
۱۵:۰۰
والیبال پیشرفته زیر ۱۳ تا ۱۶ سال + بدنسازی تخصصی فرد
۱۸:۰۰
بسکتبال زیر ۱۲ سال + بدنسازی تخصصی فرد
۱۵:۰۰
بسکتبال ۱۳ تا ۱۶ سال + بدنسازی تخصصی فرد
۱۶:۳۰
بسکتبال نیمه پیشرفته زیر ۱۲ سال + بدنسازی تخصصی فرد
۱۸:۰۰
ژیمناستیک + بدنسازی تخصصی فرد
۱۵:۰۰
۱۶:۳۰
ایروژیم ( باله ) + بدنسازی تخصصی فرد
۱۸:۰۰
تکواندو + بدنسازی تخصصی فرد
۱۸:۰۰
فیتنس + ژیمناستیک + بدنسازی تخصصی فرد
۱۸:۰۰
کیک بوکسینگ + بدنسازی تخصصی فرد
۱۸:۰۰
کونگ فو + بدنسازی تخصصی فرد ۱۶:۳۰
درباره ما
پرسش‌های متداول
تعرفه های ورودی
شرایط استفاده
برنامه فعالیت
اخبار
Instagram
Telegram
گالری تصاویر
ویدئو کلیپ
آئین نامه انضباطی
تور مجازی
چارت سازمانی
شرایط مدارس
برگزیدگان مدارس
قرارداد کارت تک جلسه ای
آزمایشگاه آب
تاسیسات
ماساژ
حمام ترکی
پارکینگ
کافی شاپ
فست فود
فیتنس فود
مهد کودک
فروشگاه ورزشی
سونا خشک
سونا بخار
جکوزی
حمام آفتاب
کمد های اختصاصی
پیامک تبلیغاتی
راهنمای خدمات آنلاین
راهنمای ثبت نام آموزشی آنلاین
رشته های آموزشی شنا
برنامه آموزشی شنا
رشته های آکادمی سلامت
برنامه آموزشی آکادمی سلامت
اسپینینگ
ایروبیک
پیلاتس
بادی بالانس
آموزشی
آموزش عمومی
جدول معیار
گواهینامه هنرجویان
رشته های آکادمی کودک و نوجوان
برنامه آموزشی آکادمی کودک و نوجوان
فوتسال
بسکتبال
والیبال
بدمینتون
کوهنوردی
ژیمناستیک
شطرنج
تکواندو
تنیس روی میز
 
 
کپی رایت © تمامی حقوق برای شرکت ارمغان آستارائی ( مجموعه فرهنگی ورزشی ارمغان ) محفوظ است. حریم خصوصی |  قوانین و مقررات |  ثبت شکایات